Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący 33/2009 z 22.12.2009

Podstawa prawna — art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie — informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd ATM S.A. informuje, że w dniu 22 grudnia 2009 roku otrzymał od Prokurenta Spółki zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Informacja dotyczy transakcji na akcjach ATM S.A. w ramach których Prokurent w okresie od 15 lipca 2009 do 21 grudnia 2009 dokonał zbycia łącznie 2800 szt. akcji po średniej cenie 6,88 zł oraz nabycia w dniu 23 lipca 2009 r. w ramach programu motywacyjnego dla pracowników grupy kapitałowej ATM S.A. 6000 szt. akcji ATM S.A. po cenie 0,95 zł za akcję.

Miejsce transakcji: GPW w Warszawie

Tryb zawarcia transakcji: sesyjna zwykła oraz nabycie w ramach programu motywacyjnego dla pracowników grupy kapitałowej ATM S.A.

Łączna wartość transakcji przekroczyła próg 5000 euro. Osoba zgłaszająca nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu