Otwarcie postępowania likwidacyjnego w stosunku do spółek zależnych

Raport bieżący 34/2009 z 23.12.2009

Podstawa prawna — art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. informuje, iż w dniu 22 grudnia 2009 r. podjęto na Nadzwyczajnym Zgromadzenie Wspólników Spółki iloggo Sp. z o.o. uchwałę o rozwiązaniu spółki.

W związku z tym w dniu 28 grudnia 2009 roku zostanie zgłoszone do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy XIII Wydział KRS otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej iloggo Sp. z o.o.

Na likwidatora Spółki wybrano Pana Rafała Mrzygłockiego.

Kapitały własne spółki na dzień otwarcia likwidacji wynoszą 106 226,52 zł. Jednocześnie spółka nie posiada zobowiązań, które przekraczałyby wysokość kapitałów własnych.

Udziałowcy iloggo Sp. z o.o. zgodnie ustalili, że do dalszego rozwoju spółki i oferowanych przez nią produktów niezbędne byłoby poniesienie istotnych nakładów finansowych, które dążyłyby do zwiększenia zasięgu portalu i zbudowania jego popularności. Mając na uwadze, że wiązałoby się to ze zbyt dużym ryzykiem finansowym, a powodzenie przedsięwzięcia mimo to byłoby niepewne, udziałowcy spółki podjęli wspólnie decyzję o zaprzestaniu jej dalszego prowadzenia.

Podjęte działania są także spójne z przyjętymi przez Zarząd Emitenta założeniami dotyczącymi porządkowania struktury grupy kapitałowej Emitenta.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu