Informacja o nabyciu i zbyciu akcji Spółki

Raport bieżący 04/2009 z 16.01.2009

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie — informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

ATM S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki informacja o zawartych przez prokurenta Spółki transakcjach na akcjach ATM S.A. w 2008 roku. W minionym roku dokonał on nabycia w dniu 20.10.2008 r. w ramach programu motywacyjnego dla pracowników grupy kapitałowej ATM S.A. 11 000 akcji po średniej cenie 0,95 zł za akcję oraz zbycia w dniach 12-18.12.2008 r. na rynku regulowanym 600 akcji po średniej cenie 4,55 zł.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu