Informacja o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

Raport bieżący 06/2009 z 03.02.2009

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie — nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie od PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zarządzającego funduszami PKO/CREDIT SUISSE o zmianie ogólnej liczby głosów w Spółce, na skutek którego fundusze inwestycyjne zarządzane przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., w wyniku nabycia w dniu 29 stycznia 2009 roku 100 000 sztuk akcji ATM S.A., posiadają powyżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Liczba akcji posiadanych przez fundusze PKO/CREDIT SUISSE przed zmianą udziału wynosiła 1 713 435 sztuk, co stanowiło 4,76% ogólnej liczby wyemitowanych akcji i dawało 1 713 435 (4,76%) głosów na Walnym Zgromadzeniu. Liczba aktualnie posiadanych akcji Spółki wynosi 1 813 435 sztuk, co stanowi 5,04% ogólnej liczby wyemitowanych akcji i daje 1 813 435 (5,04%) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu