Aktualizacja terminów przekazania raportów okresowych w 2009 roku

Raport bieżący 08/2009 z 17.03.2009

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. informuje, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zmianie ulegają podane w raporcie bieżącym 5/2009 z dnia 22 stycznia 2009 roku terminy przekazania następujących raportów okresowych:

jednostkowy raport roczny Emitenta za 2008 r. — 30 kwietnia 2009 r.
skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Emitenta za 2008 r. — 30 kwietnia 2009 r.
skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2009 r. — 31 sierpnia 2009 r.

Stosownie do przepisu § 101 ust. 2 ww. rozporządzenia Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego za II kwartał 2009 roku.

Terminy publikacji pozostałych skonsolidowanych raportów kwartalnych nie ulegają zmianie.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu