Zawarcie umowy znaczącej

Raport bieżący 11/2010 z 13.05.2010

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki ATM S.A. informuje, że w dniu 13.05.2010 roku, w ramach realizacji kontraktu „Budowy i wdrożenia ogólnopolskiej sieci teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego nr 112”, Spółka zawarła dwie umowy z ogólnopolskimi operatorami telekomunikacyjnymi.

Przedmiotem obu z zawartych umów jest zestawienie sieci OST112 i świadczenie w niej usług transmisji danych. Maksymalna wartość pierwszej umowy zawartej z Telekomunikacją Polską S.A. wynosi 104 915 517,26 zł netto, natomiast maksymalna wartość umowy drugiej zawartej przez Spółkę z Exatel S.A. to 71 780 092 zł netto. Umowy będą realizowane do 31 grudnia 2013 r.

W umowach przewidziana jest możliwość przedłużenia okresu świadczenia przez Telekomunikację Polską S.A. i Exatel S.A. (zwanych dalej Operatorem) usług transmisji danych do końca 2016 roku.

Kary umowne są zgodne z zasadami powszechnie stosowanymi dla tego typu umów i występują głównie w przypadku opóźnienia po stronie Operatorów w wykonaniu danego etapu prac, przekroczenia dopuszczalnego czasu usunięcia awarii lub przekroczenia czasu niedostępności systemu ponad limity wynikające z poziomu SLA.

Kara umowna w wysokości 10 mln zł przewidziana jest także w przypadku braku zgody Operatorów na przedłużenie świadczenia usług transmisji maksymalnie do dnia 31 grudnia 2016 r. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia przez ATM S.A. roszczeń odszkodowawczych przewyższających wysokość kary umownej na zasadach ogólnych i podobnych do zawartych przez Spółkę w umowie z Centrum Projektów Informatycznych MSWiA w ramach realizacji kontraktu OST 112.

Zarówno pierwsza jak i druga umowa zostały uznane za znaczące, gdyż wartość każdej z nich przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu