Uzupełnienie raportu dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego przez ATM S.A. w 2009 roku

Raport bieżący 19/2010 z 01.07.2010

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

W uzupełnieniu do Raportu Rocznego za 2009 r. w części Oświadczenie Zarządu ATM o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2009 roku pkt. k) Zarząd ATM S.A. informuje, iż zgodnie z uchwałą nr 3 Rady nadzorczej ATM S.A. z dnia 28 stycznia 2010r. zadania Komitetu Audytu będą wykonywane przez Radę Nadzorczą ATM S.A.

Rada Nadzorcza ATM S.A. składa się z 5 osób, dlatego też jej członkowie na podstawie art. 86 ust 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, mogli przyjąć na siebie funkcję Komitetu Audytu.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu