Informacja o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Raport bieżący 02/2010 z 07.01.2010

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie — nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od AMPLICO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dawniej AIG TFI S.A.) następującej treści:

„W związku z art. 69 ust. 1 pkt. 2) art. 87 ust. 1 pkt. 2a) i 3b) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr. 184 poz. 1539 z późn. zm.) AMPLICO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dawniej AIG TFI S.A.) informuje, że w wyniku zakończenia wykonywania działalności zarządzania portfelami w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych na rzecz Amplico Life S.A. posiada, w imieniu zarządzanych Funduszy, mniej niż 5% ogólnej liczny głosów na walnym zgromadzeniu ATM S.A. (dalej: Spółka).

Powyższa zmiana jest skutkiem rozwiązania umowy z Amplico Life S.A. z dniem 31 grudnia 2009 r. Przed ww. zmianą, tj. na dzień 31 grudnia 2009 r. AMPLICO TFI S.A. w ramach zarządzanych Funduszy oraz przekazanych w zarządzanie portfeli było w posiadaniu 1.871.376 akcji z 36.343.344 ogólnej liczby akcji Spółki, co stanowiło 5,149% ogólnej liczny głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i 5,430% kapitału akcyjnego Spółki.

Aktualnie AMPLICO TFI S.A. w ramach zarządzanych Funduszy posiada 1.245.123 akcji Spółki co stanowi 3,426% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki i 3,606% kapitału akcyjnego.”

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu