Zbycie i nabycie akcji własnych

Raport bieżący 22/2010 z 13.10.2010

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka została powiadomiona przez Beskidzki Dom Maklerski S.A. o przeksięgowaniu w okresie 23.04-27.09.2010 roku 286.820 akcji ATM S.A. z rachunku Spółki na rachunki brokerskie wskazanych pracowników ATM S.A. oraz spółek od niej zależnych, w związku ze świadczoną przez BDM S.A. obsługą brokerską Programu Motywacyjnego dla pracowników Grupy Kapitałowej ATM S.A. Zbycie akcji własnych stanowi wypełnienie postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego dla pracowników spółek Grupy Kapitałowej ATM S.A. zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 5 czerwca 2008 r. Zgodnie z § 3 pkt. 11 Regulaminu, akcje te objęte są blokadą w wysokości 4/5 przyznanych akcji. Blokada będzie zwalniana po 1/5 przyznanej puli akcji co rok od przekazania akcji na rachunki pracowników.

Średnia jednostkowa cena zbycia akcji wyniosła 0,95 zł. Łączna wartość nominalna zbytych akcji wyniosła 272 479 zł. Zbyty pakiet stanowi 0,79% kapitału zakładowego i daje 286 820 głosów (0,79%) na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Beskidzki Dom Maklerski S.A. poinformował Spółkę o przeksięgowaniu w dniu 12 października 2010 na rachunek inwestycyjny należący do Spółki 13 260 akcji ATM S.A. z rachunków brokerskich wskazanych pracowników ATM S.A., w związku ze świadczoną przez BDM S.A. obsługą brokerską Programu Motywacyjnego dla pracowników Grupy Kapitałowej ATM S.A. Odkupienie akcji własnych nastąpiło w wyniku realizacji prawa ATM S.A. do odkupu akcji Spółki w przypadku ustania zatrudnienia osoby uprawnionej.

Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 0,95 zł. Łączna wartość nominalna nabytych akcji wyniosła 12 597 zł. Nabyty pakiet stanowi 0,036% kapitału zakładowego i daje 13 260 głosów (0,036%) na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu