Zawarcie umowy znaczącej

Raport bieżący 25/2010 z 15.11.2010

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. informuje, że Spółka w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy pierwszego budynku serwerowego kompleksu CI ATM zawarła w dniu dzisiejszym z KLK S.A. umowę na budowę serwerowni F3. Obiekt ten jest realizowany w Warszawie w ramach projektu inwestycyjnego CI ATM, który zakłada m.in. rozbudowę Centrum Telekomunikacyjnego ATMAN-Grochowska.

Umowa przewiduje kary umowne dla wykonawcy (KLK S.A.) w wysokości do 10% całkowitej wartości brutto umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego (ATM S.A.) z winy wykonawcy. Ponadto strony zastrzegły sobie w umowie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych.

Wartość umowy wynosi 35 247 055,88 zł netto + należny podatek VAT. Umowa została uznana za znaczącą, gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Umowa nie zawiera zapisów odbiegających od postanowień powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu