Informacja o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

Raport bieżący 31/2010 z 20.12.2010

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie — nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie od ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zmianie ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, na skutek nabycia przez ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty akcji ATM S.A. W związku z tym łączna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy ATM S.A. posiadanych przez wszystkie fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. wzrosła powyżej progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu ATM S.A. było nabycie przez ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty akcji ATM S.A. w dniu 14 grudnia 2010 roku.

Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A posiadały łącznie 1 804 962 szt. akcji ATM S.A., co stanowiło 4,97% kapitału zakładowego Spółki i dawało łącznie 1 804 962 szt. głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,97% ogólnej liczby głosów.

Według stanu na dzień 17 grudnia 2010 r. fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadają łącznie 1 868 360 szt. akcji ATM S.A. co stanowi 5,14% kapitału zakładowego Spółki i daje łącznie 1 868 360 głosów na walnym zgromadzeniu ATM S.A. co stanowi też 5,14% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu