Informacja o połączeniu spółki KLK SA ze spółką ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

Raport bieżący 32/2010 z 27.12.2010

Podstawa prawna: art. 154 pkt 1 Ustawy o obrocie

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym – 27 grudnia 2010 r. – Walne Zgromadzenie Spółki KLK S.A. oraz Zgromadzenie Wspólników ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. podjęły uchwały o połączeniu Spółki KLK Spółka Akcyjna w Katowicach ze Spółką ATM Systemy Informatyczne Spółka z ograniczoną działalnością, poprzez przejęcie całego majątku ATM Systemy Informatyczne przez KLK. W obu spółkach ATM S.A. posiadała 100% udziałów i w związku z tym ATM S.A. będzie posiadała także 100% w spółce będącej wynikiem połączenia.

Po zarejestrowaniu przez Sąd rejestrowy uchwał podjętych w dniu dzisiejszym Spółka zmieni nazwę na ATM Systemy Informatyczne S.A., a siedzibą Spółki będzie Warszawa.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu