Zawarcie umowy znaczącej

Raport bieżący 05/2010 z 22.01.2010

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2009 z 28.12.2009 r. Zarząd Spółki ATM S.A. informuje, że w dniu 22.01.2010 roku, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na „Budowę i wdrożenie ogólnopolskiej sieci teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego nr 112”, Spółka zawarła z Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dwie umowy.

Przedmiotem pierwszej z nich jest zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i wdrożenie ogólnopolskiej sieci teleinformatycznej dla potrzeb obsługi numeru alarmowego 112 (OST112).
Wartość umowy wynosi 148 778 652,30 zł brutto, z możliwością rozszerzenia do kwoty nie większej niż 151 778 652,30 zł brutto. Termin wykonania umowy określono na 23 grudnia 2011 r.

Kary umowne są zgodne z zasadami powszechnie stosowanymi dla tego typu umów i występują głównie w przypadku opóźnienia w wykonaniu danego etapu prac, przekroczenia dopuszczalnego czasu usunięcia awarii lub przekroczenia czasu niedostępności systemu ponad limity wynikające z poziomu SLA.
W przypadku umyślnego niedopełnienia warunków umowy przez Emitenta takich jak np. niedostarczenie kodów źródłowych oprogramowania lub nieprzekazanie wymaganych informacji kolejnemu wykonawcy rozwijającemu lub serwisującemu system, Emitent może zostać obciążony karą umowną do wysokości 30% wartości umowy.
Ponadto w przypadku niespełnienia przez Emitenta zobowiązań wynikających z umowy zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i żądać od Emitenta kar umownych do wysokości 10% wartości umowy. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przewyższających wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.

Przedmiotem drugiej z zawartych umów jest zestawienie sieci OST112 i świadczenie w niej usług transmisji danych.
Wartość umowy wynosi 218 238 650,80 zł brutto, z możliwością rozszerzenia do kwoty nie większej niż 220 238 650,80 zł brutto. Umowa będzie realizowana do 31 grudnia 2013 r.
W umowie przewidywane jest zawarcie aneksu dotyczącego przedłużenia okresu świadczenia przez Emitenta usług transmisji danych do końca 2016 roku.

Kary umowne są zgodne z zasadami powszechnie stosowanymi dla tego typu umów i występują głównie w przypadku opóźnienia w wykonaniu danego etapu prac, przekroczenia dopuszczalnego czasu usunięcia awarii lub przekroczenia czasu niedostępności systemu ponad limity wynikające z poziomu SLA.
Kara umowna w wysokości 10 mln zł przewidziana jest także w przypadku braku zgody Emitenta na przedłużenie świadczenia usług transmisji maksymalnie do dnia 31 grudnia 2016 r. na warunkach ustalonych w umowie.
Ponadto w przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego z winy Emitenta, Emitent może zostać obciążony karą umowną wysokości 10% wartości umowy. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przewyższających wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.

Zarówno pierwsza jak i druga umowa zostały uznane za znaczące, gdyż wartość każdej z nich przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu