Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący 11/2011 z 20.05.2011

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu wczorajszym Spółka została powiadomiona przez Beskidzki Dom Maklerski S.A. o przeksięgowaniu w okresie 8.06-30.06.2011 roku 23 260 akcji ATM S.A. z rachunku Spółki na rachunki brokerskie wskazanych pracowników ATM S.A. oraz spółek od niej zależnych, w związku ze świadczoną przez BDM S.A. obsługą brokerską Programu Motywacyjnego dla pracowników Grupy Kapitałowej ATM S.A. Zbycie akcji własnych stanowi wypełnienie postanowień § 4 ust. 4 Regulaminu Programu Motywacyjnego dla pracowników spółek Grupy Kapitałowej ATM S.A.

Średnia jednostkowa cena zbycia akcji wyniosła 0,95 zł. Łączna wartość nominalna zbytych akcji wyniosła 22 097 zł. Zbyty pakiet stanowi 0,064% kapitału zakładowego i daje 22 097 głosów (0,064%) na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Beskidzki Dom Maklerski S.A. poinformował Spółkę o przeksięgowaniu w dniu 13 czerwca 2011 na rachunek inwestycyjny należący do Spółki 10 000 akcji ATM S.A. z rachunków brokerskich wskazanych pracowników ATM S.A., w związku ze świadczoną przez BDM S.A. obsługą brokerską Programu Motywacyjnego dla pracowników Grupy Kapitałowej ATM S.A. Odkupienie akcji własnych nastąpiło w wyniku realizacji prawa ATM S.A. do odkupu akcji Spółki w przypadku ustania zatrudnienia osoby uprawnionej.

Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 0,95 zł. Łączna wartość nominalna nabytych akcji wyniosła 9 500 zł. Nabyty pakiet stanowi 0,00028% kapitału zakładowego i daje 10 000 głosów (0,00028%) na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu