Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za rok 2010

Raport bieżący 02/2011 z 25.02.2011

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie — informacje poufne

W raporcie bieżącym 25/2006 z 08.06.2006 Zarząd ATM S.A. ogłosił politykę dywidendy, zgodnie z którą rekomendował corocznie Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy na jedną akcję w wysokości uzależnionej od notowań akcji w ostatnim miesiącu roku, po zastosowaniu wskaźnika EURIBOR powiększonego o 0,5%. Ze względu na kryzys finansowy Zarząd spółki odstąpił od rekomendacji zgodnej z polityką dywidendy w odniesieniu do podziału zysku za rok 2008 i 2009, o czym poinformował w raportach bieżących 10/2009 oraz 06/2010. Obecnie sytuacja na rynkach finansowych stabilizuje się, więc Zarząd nie widzi przeszkód dla przywrócenia polityki dywidendy w odniesieniu do podziału zysku za rok 2010. Tym samym, zgodnie z oświadczeniem zawartym w opublikowanym raporcie okresowym za IV kwartał 2010 r., będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości 0,23 zł na jedną akcję, co daje łączną kwotę dywidendy w wysokości 8 358 969,12 zł. Rekomendowana wysokość dywidendy została ustalona na podstawie średniej ceny akcji ATM na zamknięciu notowań w grudniu 2010 r. (11,47 zł) oraz rocznego wskaźnika EURIBOR z 31.12.2010 r. (1.507%).

Jednocześnie Zarząd oświadczył, że w przypadku pogorszenia się sytuacji na rynkach finansowych i utrudnieniach w pozyskaniu finansowania inwestycji możliwa jest zmiana tej decyzji i rekomendacja przeznaczenia całego zysku za rok 2010 na kapitał rezerwowy Spółki.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu