Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku

Raport bieżący 01/2011 z 11.01.2011

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. w Warszawie przedstawia treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 16 maja 2010 roku: uchwały wraz z załącznikami zawiera poniższy plik pdf.

W głosowaniu tajnym za wyborem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Tadeusza Czichona oddano 15.674.209 głosów, tj. 100% głosów na ZWZ, czyli 43,1 % ogólnej ilości głosów, nikt z obecnych na Zgromadzeniu nie głosował przeciwko i nie wstrzymał się od głosu. Walne Zgromadzenie w zakresie tego wyboru nie podejmowało uchwały.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Głosowano w sprawach porządkowych dwukrotnie:

1) w zakresie oddzielnego głosowania nad poszczególnymi sprawozdaniami tj. oddzielnego rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM S.A. jak również oddzielnego rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki jak i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM S.A.

Za wnioskiem w zakresie oddzielnego głosowania oddano 9.699.404 głosów tj. 61% głosów na Walnym Zgromadzeniu (26% ogólnej ilości głosów), przeciwko 17.918 głosów tj. 0,018% głosów na Walnym Zgromadzeniu (0,004% ogólnej ilości głosów), od głosowania wstrzymało się 5.956.887 głosów tj. 38% głosów na Walnym Zgromadzeniu (16% ogólnej ilości głosów).

2) głosowanie nad wnioskiem o zmianę treści uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie przyjęło wniosek o zmianę powyższej uchwały następującą ilością głosów: za wnioskiem oddano 14.056.291 głosów tj. 89% głosów na Walnym Zgromadzeniu (38% ogólnej ilości głosów), przeciw wnioskowi oddano 17.918 tj. 0,1% głosów na Walnym Zgromadzeniu (0,004% ogólnej ilości głosów), od głosowania wstrzymało się 1.600.000 głosów tj. 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu (4% ogólnej ilości głosów).

Nie podjęto innych uchwał poza wymienionymi powyżej oraz w załączniku, nawet w sprawach porządkowych.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu