Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki

Raport bieżący 07/2011 z 16.05.2011

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu dzisiejszym uchwałę o przeznaczeniu części zysku tj. kwoty 8.358.969,12 zł na wypłatę dywidendy, co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,23 zł. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 36.343.344 akcje.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu