Korekta raportu bieżącego numer 7/2011 z dnia 16.05.2011 dotyczącego Uchwały o wypłacie dywidendy podjętej przez Walne Zgromadzenie Spółki

Raport bieżący 08/2011 z 17.05.2011

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

W uzupełnieniu informacji przekazanych w RB 7/2011 Zarząd ATM S.A. w Warszawie przedstawia co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 maja 2011 r. w uchwale o przeznaczeniu części zysku na wypłatę dywidendy ustaliło również:

dzień dywidendy na 5.07.2011 r.
termin wypłaty dywidendy na 19.07.2011 r.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu