Opinia biegłego i strategia możliwości prowadzenia działalności Emitenta po podziale ATM S.A.

Raport bieżący 01/2012 z 05.01.2012

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. wypełniając zapisy § 21 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w załączeniu przekazuje informacje w zakresie strategii działania ATM S.A. po dokonaniu podziału i wydzieleniu działalności informatycznej do ATM Systemy Informatyczne S.A. oraz otrzymaną opinię biegłego rewidenta z PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sporządzoną zgodnie z art. 538 §1 kodeksu spółek handlowych.

Zarząd ATM S.A. nie publikuje prognoz finansowych. Z uwagi na powyższe, plan finansowy na okres co najmniej 3 lat od dnia podziału, o którym mowa w§ 21 ust. 4 ww. rozporządzenia Ministra Finansów nie jest elementem załączonego dokumentu.

Plan podziału ATM S.A. został opublikowany w raporcie bieżącym nr 17/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku.

Warunkiem przeprowadzenia podziału będzie akceptacja projektowanych zmian przez akcjonariuszy ATM S.A., która ostatecznie będzie wyrażona w głosowaniach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATM S.A. nad uchwałami zatwierdzającymi podział.

Zarząd ATM S.A. przewiduje zakończenie procesu podział w II kwartale 2012 roku.

Podstawa prawna:
RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 15 oraz § 21 ust. 4.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu