Zawarcie umowy znaczącej

Raport bieżący 10/2012 z 01.03.2012

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. informuje, że Spółka w dniu wczorajszym podpisała z Bankiem Zachodnim WBK S.A. umowę na kredyt inwestycyjny w wysokości 35 mln zł. Kredyt przeznaczony jest na zrefinansowanie dotychczas poniesionych nakładów inwestycyjnych na budowę Centrum Danych ATMAN w Warszawie i nie spowoduje zwiększenia zadłużenia Emitenta, a jedynie zmianę charakteru części zadłużenia z krótkoterminowego na długoterminowe.

Umowa posiada klauzulę pozwalającą na przedterminową spłatę części lub całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu. Odsetki od kredytu zostały określone na bazie stawki WIBOR 1M plus marża banku.

Umowa kredytowa została zawarta na okres 5 lat. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest hipoteka umowna do kwoty 42 mln zł na nieruchomości, na której wybudowane zostały budynki serwerowni w ramach Centrum Danych ATMAN, warunkowa cesja wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej, pełnomocnictwo do obciążenia rachunków w banku.

Umowa została uznana za znaczącą, gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Umowa nie zawiera kar umownych, ani postanowień odbiegających od ustaleń typowych dla tego rodzaju umów.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu