Informacja o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Raport bieżący 11/2012 z 01.03.2012

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie — nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. następującej treści:

„Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych zawiadamia, że w wyniku zbycia akcji spółki ATM S.A., liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy tej spółki, posiadanych łącznie przez wszystkie fundusze ING spadła poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów.

Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki ATM S.A. było zbycie przez ING Parasol Fundusz Inwestycyjny akcji tej spółki w dniu 28 lutego 2012 r.

Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadały łącznie 1 942 453 szt. akcji spółki ATM S.A., co stanowiło 5,34% kapitału zakładowego tej spółki.

Przed zmianą udziału akcje będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dawały łącznie 1 942 453 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki ATM S.A., co stanowiło 5,34% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy tej spółki.

Według stanu na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadają łącznie 1 808 593 szt. akcji spółki ATM S.A., co stanowi 4,98% kapitału zakładowego tej spółki.

Według stanu na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia akcje będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dają łącznie 1 808 593 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki ATM S.A., co stanowiło 4,98% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy tej spółki.”

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu