Zatwierdzenie prospektu emisyjnego ATM Systemy Informatyczne

Raport bieżący 18/2012 z 17.04.2012

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz. U. Nr 185, poz. 1439 z 2009r.)

ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 16.04.2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Spółki zależnej od Emitenta ATM Systemy Informatyczne sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji zwykłych serii D oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji zwykłych serii A, B, C, D (składające się wraz z dokumentem rejestracyjnym na prospekt emisyjny w formie zestawu dokumentów).

Prospekt zostanie opublikowany na stronie internetowej ATM Systemy Informatyczne w dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu