Pierwsze zawiadomienie o zamiarze podziału

Raport bieżący 02/2012 z 13.01.2012

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie art. 539 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ATM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 21a, 04-186 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034947 („Spółka Dzielona”) niniejszym zawiadamia akcjonariuszy Spółki Dzielonej o zamiarze podziału ATM Spółka Akcyjna poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącego Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa w postaci Pionu Usług Integratorskich na istniejącą spółkę ATM Systemy Informatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 21a, 04-186 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KrajowegoRejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320991 („Spółka Przejmująca”).

Plan Podziału ATM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie poprzez przeniesienie części majątku na ATM Systemy Informatyczne spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie uzgodniony z dnia 28 listopada 2011r., na zasadzie określonej w art. 535 § 3 Kodeksu spółek handlowych został opublikowany raportem bieżącym 17/2011 z dnia 28 listopada 2011r.

Od dnia 10 stycznia 2011r. w siedzibie ATM S.A w Warszawie przy ul. Grochowskiej 21a, 04-186 Warszawa, codziennie w godz. 9.30–16.00 akcjonariusze mogą zapoznawać się z dokumentami, o których mowa w art. 540 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu