Rezygnacja Prezesa Zarządu

Raport bieżący 24/2012 z 23.04.2012

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

W związku z podjęciem w dniu 20 kwietnia 2012 r. uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. o podziale Emitenta na dwie spółki giełdowe: ATM Systemy Informatyczne oraz ATM, zarządy obu spółek widzą potrzebę pełnego rozdziału personalnego w składach osób zarządzających obiema spółkami.

Z tego względu Pan Roman Szwed złożył w dniu dzisiejszym rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu ATM z dniem 30.04.2012 r. Będzie on pełnił nadal funkcję prezesa zarządu spółki ATM Systemy Informatyczne. Skład zarządu ATM Systemy Informatyczne nie ulegnie zmianie i zarząd tej spółki będzie nadal funkcjonował w składzie 4-osobowym.

W ATM S.A. na stanowisko prezesa zarządu spółki będzie kandydował dotychczasowy wiceprezes zarządu Maciej Krzyżanowski, który obejmie tę funkcję po podjęciu decyzji Rady Nadzorczej w tej sprawie. Zarząd ATM w związku z tą zmianą będzie funkcjonował w składzie 2-osobowym. Jednocześnie Pan Roman Szwed wyraził swój zamiar kandydowania do Rady Nadzorczej ATM.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu