Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za rok 2011

Raport bieżący 25/2012 z 25.04.2012

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie — informacje poufne

W raporcie bieżącym 25/2006 z 08.06.2006 Zarząd ATM S.A. ogłosił politykę dywidendy, zgodnie z którą rekomendował corocznie Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy w wysokości uzależnionej od notowań akcji w ostatnim miesiącu roku, po zastosowaniu wskaźnika EURIBOR powiększonego o 0,5%.

W związku z podziałem ATM na dwie spółki giełdowe ATM i ATM Systemy Informatyczne ta polityka dywidendy zostaje odwołana. Rezygnacja ze stosowania powyższej reguły przez ATM wynika z planów inwestycyjnych ATM związanych z intensywną rozbudową centrów danych do roku 2015, co mogłoby spowodować, że wypłata dywidendy w tym okresie byłaby ze szkodą dla Emitenta i jej akcjonariuszy. Natomiast sprawą otwartą jest możliwość regularnego wypłacania dywidendy przez ATM Systemy Informatyczne, spółkę kontynuującą działalność informatyczną ATM po podziale. Adekwatną do celów i możliwości spółki politykę w tym zakresie ogłosi Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. raportem bieżącym po uzyskaniu przez ATM SI statusu spółki giełdowej.

Jednocześnie Zarząd ATM informuje, że będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ATM S.A. przeznaczenie zysku spółki za rok 2011 w całości na kapitał rezerwowy.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu,
Maciej Krzyżanowski — Wiceprezes Zarząd