Złożenie wniosku o upadłość spółki zależnej

Raport bieżący 38/2012 z 12.06.2012

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. informuje, że otrzymał informację o złożeniu przez Zarząd mPay International Sp. z o.o. wniosku o upadłość spółki mPay International, czyli spółki zależnej od ATM S.A. Wniosek został złożony w dniu 11 czerwca 2012 r. do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie, IX Wydział Gospodarczy.

mPay International Sp. z o.o. nie prowadzi aktualnie czynnej działalności operacyjnej, a jej najważniejszymi aktywami pozostają akcje spółki mPay S.A. notowanej na rynku NewConnect, to jest spółki zajmującej się wdrażaniem i obsługą systemów do realizacji płatności z wykorzystaniem telefonu komórkowego. Upadłość spółki mPay International pozostaje w związku z brakiem zgody jej udziałowca Henryka Kułakowskiego na konwersję pożyczki udzielonej spółce przez udziałowców na kapitał zakładowy spółki.

Złożony przez Zarząd spółki mPay International wniosek o upadłość Spółki pozostaje bez wpływu na działalność mPay S.A.

ATM S.A. posiada 60% udziałów w kapitale zakładowym spółki mPay International oraz, podobnie jak drugi jej udziałowiec, posiada wierzytelność w stosunku do tej spółki z tytułu udzielonej pożyczki. Zarząd ATM S.A. informuje, że w związku z przewidywaną likwidacją spółki mPay International Sp. z o.o. możliwe jest utworzenie w ATM rezerwy w wysokości ok. 4 mln zł brutto na poziomie sprawozdania skonsolidowanego oraz ok. 5,5 mln zł brutto na poziomie sprawozdania jednostkowego, która to rezerwa obciąży wynik bieżącego okresu.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu