Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący 39/2012 z 21.06.2012

Podstawa prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie — informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja od Członka Zarządu Emitenta o:

Zbyciu przez niego w dniu 19.06.2012 roku 6 048 633 akcji ATM S.A.
Zbyciu przez osobę z nim blisko związaną w dniu 19.06.2012 roku 735 520 akcji ATM S.A.
Nabyciu przez podmiot z nim powiązany ATP Invest Sp. z o.o. S.K.A. w dniu 19.06.2012 roku 7 225 489 akcji ATM S.A.

Przeniesienie własności nastąpiło w wyniku wniesienia akcji aportem do Spółki ATP Invest Sp. z o.o. S.K.A. Akcje zostały wniesione po średniej cenie rynkowej ważonej wolumenem obrotów z ostatnich 6 miesięcy, a więc po 5,00 zł za akcję.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu