Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przesłane przez osobę zarządzającą

Raport bieżący 49/2012 z 02.10.2012

Podstawa prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie — informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd ATM S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki o nabyciu przez podmiot przez niego kontrolowany — ATP Invest Sp. z o.o. S.K.A. 678 627 (1,87%) akcji Spółki w dniu 1.10.2012 r. po cenie 7,80 zł.

Transakcja została zawarta poza rynkiem regulowanym w ramach umowy kupna-sprzedaży akcji od Spinoza Investments Sp. z o.o. S.K.A. Wartość dokonanej transakcji przekroczyła równowartość w złotych polskich 5 000 euro.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu