Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący 53/2012 z 09.10.2012

Podstawa prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie — informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd ATM S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Informacja dotyczy transakcji na akcjach ATM S.A. zawartych na rynku regulowanym w trybie transakcji sesyjnej zwykłej, w ramach których:

dnia 8.10.2012 r. Spinoza Investments Sp. z o.o. S.K.A. (podmiot kontrolowany przez Romana Szweda) zbyła 44 000 akcji w cenie 8 zł za akcję
dnia 9.10.2012 r. Roman Szwed zbył dnia 10 000 akcji w cenie 8 zł za akcję.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu