Podpisanie aneksu do umowy znaczącej

Raport bieżący 54/2012 z 31.10.2012

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki ATM S.A. informuje, że w dniu 30.10.2012 roku zawarł z Ministrem Gospodarki aneks do umowy znaczącej, której przedmiotem jest udzielenie Emitentowi dofinansowania na realizację projektu „Centrum Innowacji ATM” ze środków publicznych w ramach działania 4.5 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. O podpisaniu umowy znaczącej Emitent informował raportem bieżącym nr 32/2009 z dnia 18.12.2009 roku, natomiast o zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania raportem bieżącym nr 52/2008 z dnia 12.12.2008 roku.

Intencją Zarządu Emitenta było podpisanie aneksu aktualizacyjnego opartego na bieżącym harmonogramie i zakresie wykonywanych prac, a przede wszystkim uwzględniającego obecną wartość projektu inwestycyjnego, która w miejsce określonych w 2008 roku 395 mln zł brutto wynosi aktualnie 162,8 mln zł brutto. Utrzymana została przy tym wielkość dofinansowania, która stanowi 22,51% kosztów kwalifikowanych.

Tak więc wartość umowy, tj. wielkość otrzymanego dofinansowania, wynosi obecnie 29 789 283,80 zł i stanowi 22,51% kosztów kwalifikowanych projektu, które wynoszą 132,34 mln zł.

Wprowadzone zmiany w zakresie i wielkości inwestycji projektu wynikają z potrzeby dostosowania realizacji zamierzeń inwestycyjnych do obecnych potrzeb rynkowych, obejmujących ramy czasowe dofinansowanego projektu, tj. do 2015 roku. Po tym okresie Zarząd Emitenta nie wyklucza kontynuacji tego projektu inwestycyjnego, finansowanego ze środków własnych.

Dofinansowanie projektu będzie odbywało się za pomocą refinansowania już poniesionych inwestycji. Refinansowanie inwestycji będzie przebiegało w okresach kwartalnych. Zakończenie i całkowite rozliczenie wszystkich wydatków kwalifikowalnych projektu nastąpić musi do 23 kwietnia 2015 roku.

Realizacja projektu musi być zgodna z postanowieniami umowy oraz przepisami prawa dotyczącymi pomocy publicznej. Umowa nie zawiera postanowień o karach umownych. W przypadku naruszenia postanowień umowy w zakresie realizacji projektu z winy Emitenta, umowa może być wypowiedziana przez Ministra Gospodarki, co może skutkować koniecznością zwrócenia otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

Umowa została uznana za znaczącą, gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu