Korekta raportu okresowego za III kwartał 2012

Raport bieżący 55/2012 z 22.11.2012

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki ATM S.A. informuje, że w raporcie okresowym za III kwartał roku 2012 wystąpiła pomyłka w danych porównywalnych za 2011 r. Polegała ona na tym, że otrzymana w III kwartale 2011 r. dywidenda ze spółki ATM SI S.A. w kwocie 4 mln zł powinna zostać zaprezentowana jako przychód z działalności zaniechanej, a nie jako przychód finansowy, jako że był to przychód związany udziałami posiadanymi w ATM SI S.A. które w 2012 r. zostały zakwalifikowane do działalności zaniechanej.

Korekta tej pomyłki powoduje, że zarówno w skonsolidowanym, jak i jednostkowym sprawozdaniu z całkowitych przychodów pozycja „Przychody finansowe” za okres 1.01-30.09.2011 r. oraz za okres 1.07-30.09.2011 r. zostaje zmniejszona o 4 mln zł, a pozycja „Zysk netto z działalności zaniechanej” zostaje o tę samą kwotę zwiększona. Wartość zysku netto nie ulega zmianie.

Wszystkie zmiany w raporcie wynikające z tej poprawki są następujące:

Str. 5 raportu: Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych przychodów
– za okres od 01.01.2011 r. do 30.09.2011 r. (w tys. zł):
Przychody finansowe: było 10 961, jest 6 961
Zysk (strata) przed opodatkowaniem: było 14 135, jest 10 135
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej: było 11 788, jest 7 788
Zysk (strata) z działalności zaniechanej: było 1 499, jest 5 499
– za okres od 01.07.2011 r. do 30.09.2011 r. (w tys. zł):
Przychody finansowe: było 4 063, jest 63
Zysk (strata) przed opodatkowaniem: było 4 633, jest 633
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej: było 4 064, jest 64
Zysk (strata) z działalności zaniechanej: było (1 410), jest 2 590

Str. 11 raportu: Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
– za okres od 01.01.2011 do 30.09.2011 r. (w tys. zł):
Zysk (strata) przed opodatkowaniem: było 14 135, jest 10 135
Działalność operacyjna – Dywidendy otrzymane: było (4 000), jest 0
Działalność inwestycyjna – Dywidendy otrzymane: było 4 000, jest 0
Działalność inwestycyjna – Pozostałe: było 62, jest 4 062

Str. 20 raportu: Wyniki segmentów operacyjnych
– za okres od 01.01.2011 do 30.09.2011 r. (w tys. zł):
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
– Telekomunikacja: było 16 785, jest 10 135
– Razem: było 14 135, jest 10 135
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
– Telekomunikacja: było 14 438, jest 10 438
– Razem: było 11 788, jest 7 788

Str. 26 raportu: Wybrane dane finansowe skonsolidowane
– na dzień 30.09.2011 r.
Zysk przed opodatkowaniem (w tys. zł): było 14 135, jest 10 135
Zysk przed opodatkowaniem (w tys. euro): było 3 498, jest 2 508

Str. 30 raportu: Sprawozdanie z całkowitych dochodów
– za okres od 01.01.2011 do 30.09.2011 r. (w tys. zł):
Przychody finansowe: było 11 022, jest 7022
Zysk (strata) przed opodatkowaniem: było 18 027, jest 14 027
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej: było 15 680, jest 11 680
Zysk (strata) z działalności zaniechanej: było (717), jest 3 283
– za okres od 01.07.2011 r. do 30.09.2011 r. (w tys. zł):
Przychody finansowe: było 4 076, jest 76
Zysk (strata) przed opodatkowaniem: było 6 288, jest 2 288
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej: było 5 719, jest 1 719
Zysk (strata) z działalności zaniechanej: było 80, jest 4080

Str. 36 raportu: Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
– za okres od 01.01.2011 do 30.09.2011 r. (w tys. zł):
Zysk (strata) przed opodatkowaniem: było 18 027, jest 14 027
Działalność operacyjna – Dywidendy otrzymane: było (4 000), jest 0
Działalność inwestycyjna – Dywidendy otrzymane: było 4 000, jest 0
Działalność inwestycyjna – Pozostałe: było 0, jest 4 000

Str. 40 raportu: Wybrane dane finansowe jednostkowe
– na dzień 30.09.2011 r.
Zysk przed opodatkowaniem (w tys. zł): było 18 027, jest 14 027
Zysk przed opodatkowaniem (w tys. euro): było 4 461, jest 3 471

Pozostałe informacje raportu nie uległy zmianie.

Spółka jednocześnie przekazuje poprawną treść sprawozdania finansowego za III kwartał roku 2012 raportem okresowym.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu