Zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki przesłane przez osobę nadzorującą

Raport bieżący 57/2012 z 04.12.2012

Podstawa prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie — informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd ATM S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki o zbyciu przez podmiot przez niego kontrolowany — Spinoza Investments Sp. z o.o. S.K.A. 838 692 (2,31%) akcji Spółki w dniu 4.12.2012 r. po cenie 7,80 zł.

Transakcje zostały zawarte poza rynkiem regulowanym w ramach umowy kupna-sprzedaży akcji na rzecz ATP Invest Sp. z o.o. S.K.A. i Pana Piotra Putecznego. Wartość dokonanych transakcji przekroczyła równowartość w złotych polskich 5 000 euro.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu