Drugie zawiadomienie o zamiarze podziału

Raport bieżący 05/2012 z 08.02.2012

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie art. 539 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ATM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 21a, 04-186 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034947 („Spółka Dzielona”) niniejszym zawiadamia akcjonariuszy Spółki Dzielonej o zamiarze podziału ATM Spółka Akcyjna poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącego Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa w postaci Pionu Usług Integratorskich na istniejącą spółkę ATM Systemy Informatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 21a, 04-186 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320991 („Spółka Przejmująca”).

Na podstawie określonej w art. 535 § 3 Kodeksu spółek handlowych Plan Podziału ATM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uzgodniony w dniu 28 listopada 2011 r., został opublikowany raportem bieżącym 17/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. i znajduje się na stronie internetowej Spółki: www.atm.com.pl.

Od dnia 10 stycznia 2012 r. w siedzibie ATM S.A. w War
Wersja do druku

Raport bieżący 06/2012 z 08.02.2012
Umowy zawarte przez spółkę z Grupy Kapitałowej ATM z instytucją finansową

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. informuje, iż w roku 2011 ATM Systemy Informatyczne S.A., spółka zależna od ATM S.A., zawarła umowy z BNP Paribas S.A., których łączna wartość spełnia kryteria umowy znaczącej w odniesieniu do ATM S.A. Były to następujące umowy:

umowa z dnia 14.10.2011 r. na wielocelową linię kredytową, do maksymalnej wartości 25 mln złotych
umowa ramowa z dnia 13.10.2011 r. dotycząca zawierania transakcji walutowych i pochodnych na kwotę 6 mln złotych.

Łączne limity maksymalne określone w tych umowach mają wartość 31 mln zł.

Umową o największej wartości jest umowa wielocelowej linii kredytowej. Umowa ta została zawarta na okres od 14.10.2011 roku do 13.10.2021 roku i określa limit kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 10 mln złotych, limit na gwarancje do kwoty 15 mln złotych i limit na akredytywy do 15 mln złotych, z jednoczesnym zastrzeżeniem maksymalnej łącznej wartości zobowiązań do 25 mln zł.

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym zostało określone na WIBOR 1M plus marża banku. Koszt gwarancji jest uzależniony od okresu jej obowiązywania i ustalony w postaci stawki procentowej od kwoty gwarancji w wysokościach typowych dla tego typu produktów bankowych. Prowizja i opłaty z tytułu otwartych akredytyw są określone w Taryfie Prowizji i Opłat Banku.

Zabezpieczeniem spłaty wierzytelności ATM Systemy Informatyczne S.A. z tytułu tej umowy jest weksel in blanco, cesja generalna istniejących i przyszłych należności handlowych oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Przedmiotowa umowa nie przewiduje kar umownych. Pozostałe jej warunki nie odbiegają od warunków stosowanych przez banki przy tego typu umowach.

Ponieważ łączna wartość limitów w zawartych umowach ATM Systemy Informatyczne S.A. z BNP Paribas S.A. wynosi 31 mln złotych, spełniają one kryterium umowy znaczącej, gdyż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych ATM S.A.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu

szawie przy ul. Grochowskiej 21a, 04-186 Warszawa, codziennie w godz. 9.30–16.00 akcjonariusze mogą zapoznawać się z dokumentami, o których mowa w art. 540 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu