Umowy zawarte przez spółkę z Grupy Kapitałowej ATM z instytucją finansową

Raport bieżący 07/2012 z 08.02.2012

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. informuje, iż w roku 2011 ATM Systemy Informatyczne S.A., spółka zależna od ATM S.A., zawarła umowy z BRE Bankiem S.A., których łączna wartość spełnia kryteria umowy znaczącej w odniesieniu do ATM S.A. Były to umowy na udzielenie kredytu w rachunku bieżącym, umowa na udzielanie gwarancji bankowych, umowa limitu dla transakcji pochodnych i umowa kredytu inwestycyjnego. Łączna wartość limitów maksymalnych określonych w tych umowach ma wartość 34 mln zł.

Umową o największej wartości jest umowa zawarta dnia 14.06.2011 r. na kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 15 mln zł, udzielony na okres od dnia 14.06.2011 roku do dnia 30.05.2012 roku, oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR dla depozytów O/N, powiększonej o marżę Banku. Środki w ramach przyznanego limitu kredytowego będą wykorzystane na spłatę zobowiązań wynikających z poprzednich kredytów w rachunku bieżącym w BRE Bank S.A. z 2007 oraz 2010 roku, a także na finansowanie bieżącej działalności Spółki.

Zabezpieczeniem spłaty wierzytelności ATM Systemy Informatyczne S.A. z tytułu udzielonego kredytu w rachunku bieżącym jest hipoteka umowna na nieruchomości będącej własnością Spółki oraz weksel in-blanco. Przedmiotowa umowa nie przewiduje kar umownych. Pozostałe jej warunki nie odbiegają od warunków stosowanych przez banki przy tego typu umowach.

Ponieważ łączna wartość limitów w zawartych umowach ATM Systemy Informatyczne S.A. z BRE Bankiem S.A. wynosi 34 mln złotych, spełniają one kryterium umowy znaczącej, gdyż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych ATM S.A.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu