Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący 12/2013 z 08.03.2013

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki rezygnacja pana Romana Szweda, dotychczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej ATM S.A. z dniem dzisiejszym.

Przyczyny złożenia rezygnacji nie zostały podane.

Decyzja ta ostatecznie kończy proces całkowitego rozdzielenia spółek ATM oraz ATM SI. Główni akcjonariusze-założyciele ATM wycofali się z inwestycji w ATM SI (Tadeusz Czichon i Piotr Puteczny), podczas gdy trzeci z nich — Roman Szwed, wycofał się z inwestycji w ATM (raporty bieżące ATM nr 47-50/2012, 56-59/2012 oraz 6-8/2013). Tadeusz Czichon i Piotr Puteczny zrezygnowali też uprzednio z funkcji w Radzie Nadzorczej ATM SI (raport bieżący ATM SI nr 2-3/2013). Ponadto najbliższe Walne Zgromadzenie ATM SI będzie podejmowało wkrótce decyzję w sprawie zmiany nazwy spółki na Atende S.A. (raport bieżący ATM SI nr 6/2013).

Tym samym wszelkie związki kapitałowe i personalne pomiędzy obiema spółkami zostały zakończone. W dalszym rozwoju ATM pozwoli to na zwiększenie atrakcyjności jej oferty skierowanej do firm informatycznych i integratorskich, przez które dotychczas, ze względu na historyczne konotacje, ATM mogła być traktowana jako firma częściowo konkurencyjna.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu