Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku

Raport bieżący 13/2013 z 11.03.2013

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie — informacje poufne

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy za rok 2012 w wysokości 10 gr na jedną akcję, czyli w łącznej kwocie 3 634 334,40 zł.

W raporcie bieżącym nr 25/2012 z 25.04.2012 Zarząd ATM zapowiedział zawieszenie wypłacania przez Spółkę dywidendy ze względu na planowane do roku 2015 intensywne inwestycje związane z rozbudową centrów danych.

Jednakże, w związku z bardzo dobrą sytuacją finansową Spółki, Zarząd wyraża opinię, że Spółka jest zdolna już teraz do wypłaty niewielkiej dywidendy, bez jakiegokolwiek ograniczania ambitnych planów inwestycyjnych. Zdaniem Zarządu powinien to być pierwszy krok do stworzenia z ATM spółki wypłacającej akcjonariuszom w przyszłości stałą, wysoką dywidendę.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu