Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku

Raport bieżący 19/2013 z 17.04.2013

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. (dalej „Emitent”) informuje, że dniu 17 kwietnia 2013 r. zawarta została Umowa na dostawę serwerów, macierzy i bibliotek taśmowych dla Resortu Obrony Narodowej (dalej „Umowa”) pomiędzy konsorcjum Atende S.A. i ATM S.A. (dalej „Konsorcjum”) a Inspektoratem Uzbrojenia (dalej „Zamawiający”). Liderem Konsorcjum jest Atende S.A. Wartość umowy wynosi 48,1 mln zł.

W prezentowanej umowie Emitent występuje po stronie jej wykonawców w konsorcjum ze spółką Atende S.A., która w przeszłości (pod firmą ATM Systemy Informatyczne) była częścią grupy kapitałowej ATM, a obecnie stanowi spółkę niepowiązaną z ATM. Udział ATM w konsorcjum wynika z historycznych powiązań kapitałowych i konieczności spełnienia wymogów formalnych określonych przez Zamawiającego, do spełnienia których Atende potrzebowało ATM jako konsorcjanta. Ustalenia w tej sprawie między spółkami zostały zawarte jeszcze w czerwcu 2012 roku.

Umowa ta nie ma żadnego wpływu na wyniki finansowe ATM. Całość przychodów z tytułu tej umowy będzie zrealizowana przez Atende oraz wszystkie koszty będą ponoszone przez Atende. Spółka Atende w umowie konsorcjum zdejmuje również z ATM wszystkie ryzyka mogące wyniknąć dla ATM jako konsorcjanta i zobowiązuje się do pokrycia wszelkich ewentualnych roszczeń ze strony Zamawiającego.

Nie przewiduje się, aby w przyszłości ATM występowała w konsorcjum z Atende w takim charakterze.

Przedmiotem umowy jest dostawa platform wirtualizacji dla dwóch lokalizacji centrów przetwarzania resortu obrony narodowej wraz z usługami instalacji, wdrożenia, serwisu i szkolenia. Termin wykonania umowy w zakresie wykonania wdrożenia został określony na 31 października 2013 r. Wykonawca zamówienia będzie realizował serwis gwarancyjny przez 36 miesięcy.

Umowa określa kary umowne za odstąpienie Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada wykonawca w wysokości 10% wartości brutto Umowy oraz za niewykonanie w terminie zobowiązań gwarancyjnych wynikających z Umowy w wysokości 2 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

Zamawiającemu przysługuje opust cenowy w wysokości 0,1% wartości dostawy (lub usługi) nie zrealizowanej w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wartości tej dostawy (lub usługi).

Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych.

Umowa została uznana za znaczącą, gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu