Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Raport bieżący 21/2013 z 12.06.2013

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. w Warszawie przedstawia treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 12 czerwca 2013 roku: uchwały zostały zawarte w poniższym pliku pdf.

W głosowaniu tajnym za wyborem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Tadeusza Czichona oddano 17 393 816 głosów, co stanowi 47,9% kapitału Spółki, nikt z obecnych na Zgromadzeniu nie głosował przeciw tej kandydaturze oraz nikt nie wstrzymał się od głosu. Walne Zgromadzenie w zakresie tego wyboru nie podejmowało uchwały.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Nie podjęto innych uchwał poza wymienionymi w załączniku, nawet w sprawach porządkowych.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu