Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki

Raport bieżący 22/2013 z 12.06.2013

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu dzisiejszym uchwałę o przeznaczeniu części zysku tj. kwoty 3 634 334,40 zł na wypłatę dywidendy (co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,10 zł). Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 36 343 344 akcje.

Jednocześnie Walne Zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na 19.06.2013 r. oraz termin wypłaty dywidendy na 3.07.2013 r.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu