Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przesłane przez osobę zarządzającą

Raport bieżący 28/2013 z 29.07.2013

Podstawa prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie — informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd ATM S.A. (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki o nabyciu przez podmiot przez niego kontrolowany — ATP Invest Sp. z o.o. S.K.A. 12 000 akcji Spółki, których wartość przekroczyła równowartość w złotych polskich 5 000 euro:

w dniu 24.07.2013 r., kupno 8 000 akcji po średniej cenie 11,45 zł,
w dniu 25.07.2013 r., kupno 4 000 akcji po średniej cenie 11,44 zł.

Transakcje zostały zawarte w trybie sesyjnym zwykłym na GPW w Warszawie.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu