Zawiadomienie o przekroczeniu 25% ogólnej liczby głosów w Spółce

Raport bieżący 32/2013 z 31.12.2013

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie — nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ATM S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym do Emitenta wpłynęło zawiadomienie od SATURN TFI S.A. dotyczące zarządzanego przez to TFI funduszu o nazwie ATP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (ATP FIZ AN). ATP FIZ AN w wyniku zawarcia porozumienia z akcjonariuszami oraz komplementariuszem ATP Invest Sp. z o.o. S.K.A. (ATP INVEST) stał się 27 grudnia 2013 r. podmiotem dominującym wobec ATP INVEST. Tym samym ATP FIZ AN stał się pośrednio posiadaczem 9 109 654 akcji ATM S.A., co stanowi 25,07% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 9 109 654 głosów, co stanowi 25,07% udziału w ogólnej liczbie głosów, na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Uprzednio ATP FIZ AN nie posiadał — bezpośrednio ani pośrednio — akcji Emitenta.

W okresie najbliższych 12 miesięcy ATP FIZ AN nie wyklucza dalszego zwiększania zaangażowania w akcje ATM S.A. ATP FIZ AN traktuje akcje ATM S.A. jako inwestycję długoterminową, a decyzja odnośnie dalszego zwiększania zaangażowania będzie uzależniona od sytuacji rynkowej. ATP FIZ AN planuje odkup akcji Emitenta od ATP INVEST, aby zamiast pośredniego, stać się bezpośrednim akcjonariuszem ATM S.A.

Jedynym podmiotem zależnym od ATP FIZ AN posiadającym akcje Emitenta jest ATP INVEST.

Ponadto zarząd Emitenta informuje, że osobą posiadającą większość certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez ATP FIZ AN jest Tadeusz Czichon, członek zarządu Emitenta.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu