Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania znacznych pakietów akcji

Raport bieżący 33/2013 z 31.12.2013

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie — nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ATM S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęły zawiadomienia od ATP Invest Sp. z o.o. S.K.A. (ATP INVEST) oraz od SATURN TFI S.A. o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na skutek transakcji zawartych w dniach 20 i 31 grudnia 2013 r. pomiędzy ATP INVEST a ATP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (ATP FIZ AN — fundusz zarządzany przez SATURN TFI).

Dnia 20 grudnia 2013 r., na podstawie transakcji przeprowadzonej na GPW, ATP INVEST sprzedała, a ATP FIZ AN kupił 26 898 akcji Emitenta (transakcja została rozliczona 30.12.2013 r.). Dnia 31 grudnia na podstawie umowy cywilnoprawnej ATP IVEST sprzedała, a ATP FIZ AN kupił 9 082 756 akcji Emitenta. Łącznie, w wyniku powyższych transakcji, ATP INVEST sprzedała, a ATP FIZ AN kupił, 9 109 654 akcji ATM S.A.

W związku z powyższymi transakcjami ATP INVEST nie posiada żadnych akcji ATM S.A. natomiast ATP FIZ AN posiada 9 109 654 akcji ATM S.A., co stanowi 25,07% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 9 109 654 głosów, co stanowi 25,07% udziału w ogólnej liczbie głosów, na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed ww. transakcjami, ATP INVEST posiadała 9 109 654 akcji Emitenta, co stanowiło 25,07% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 9 109 654 głosów (25,07%) na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed ww. transakcjami, ATP FIZ AN nie posiadał bezpośrednio akcji Emitenta, natomiast pośrednio — jako podmiot dominujący w stosunku do ATP INVEST — posiadał 9 109 654 akcji Emitenta, co stanowiło 25,07% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 9 109 654 głosów (25,07%) na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po przeprowadzeniu ww. transakcji nie ma podmiotów zależnych od ATP FIZ AN, które posiadałyby akcje Spółki.

W okresie najbliższych 12 miesięcy ATP FIZ AN nie wyklucza dalszego zwiększania zaangażowania w akcje ATM S.A. ATP FIZ AN traktuje akcje ATM S.A. jako inwestycję długoterminową, a decyzja odnośnie dalszego zwiększania zaangażowania będzie uzależniona od sytuacji rynkowej.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu