Zawiadomienie o nabyciu znaczącego pakietu akcji

Raport bieżący 04/2013 z 21.01.2013

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie — nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ATM S.A. (dalej: Spółka) z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym zawiadomienie od ATP Invest Sp. z o.o. S.K.A o zwiększeniu swojego udziału w Spółce o ponad 2% w stosunku do 2.10.2012 r.

Do zwiększenia doszło w wyniku zawarcia umowy cywilnoprawnej w dniu 4.12.2012 r. i w wyniku zawarcia transakcji zwykłych sesyjnych na GPW w dniach 15.01-18.01.2013 r. ATP Invest Sp. z o.o. S.K.A nabyła łącznie 855 427 akcji ATM S.A. i posiada obecnie 8 775 283 (24,15%) akcji uprawniających do 8 775 283 głosów na WZ Spółki.

Przed zawarciem powyższych transakcji ATP Invest Sp. z o.o. S.K.A. posiadała 7 919 856 (21,79%) akcji ATM S.A. uprawniających do 7 919 856 (21,79%) głosów na WZ Spółki.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu