Zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki przez osobę nadzorującą

Raport bieżący 08/2013 z 05.02.2013

Podstawa prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie — informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd ATM S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Romana Szweda o zbyciu przez podmiot przez niego kontrolowany — Spinoza Investments Sp. z o.o. S.K.A. 323 146 (0,89%) akcji Spółki w dniu 5.02.2013 r. w cenie 7,80 zł za akcję.

Transakcja została zawarta poza rynkiem regulowanym w ramach umowy kupna-sprzedaży akcji na rzecz ATP Invest Sp. z o.o. S.K.A. i Pana Piotra Putecznego. Wartość dokonanych transakcji przekroczyła równowartość w złotych polskich 5 000 euro.

Przeprowadzone transakcje były częścią trzeciej i ostatniej transakcji zamiany akcji pomiędzy akcjonariuszami założycielami spółki ATM S.A., o których spółka informowała także w raportach bieżących nr 50/2012 oraz 57/2012. Zgodnie z nimi ATP Invest Sp. z o.o. S.K.A. (kontrolowana przez Tadeusza Czichona — wiceprezesa zarządu ATM S.A.) oraz Pan Piotr Puteczny (doradca zarządu w ATM S.A.) zwiększali swój stan posiadania akcji w ATM S.A. przy jednoczesnym zmniejszeniu poziomu zaangażowania kapitałowego w spółce ATM Systemy Informatyczne S.A. Drugą stroną transakcji zamiany była Spinoza Investments Sp. z o.o. S.K.A. (kontrolowana przez Romana Szweda, prezesa zarządu ATM SI S.A.), która zwiększa zaangażowanie kapitałowe w ATM Systemy Informatyczne S.A., a zmniejszała to zaangażowanie w ATM S.A. Zamiana akcji we wszystkich trzech transzach zrealizowanych w dniach 2.10.2012 r., 4.12.2012 r. oraz 5.02.2013 r. była dokonywana według tego samego parytetu cen dla akcji obu spółek.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu