Zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki przesłane przez osobę nadzorującą

Raport bieżący 09/2013 z 07.02.2013

Podstawa prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie — informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd ATM S.A. informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Informacja dotyczy transakcji na akcjach ATM S.A. zawartej na rynku regulowanym w trybie transakcji sesyjnej zwykłej, w ramach której dnia 25.01.2013 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej zbył 2000 akcji w cenie 11,50 zł za akcję.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu