Zawiadomienie o nabyciu znaczącego pakietu akcji

Raport bieżący 10/2014 z 27.05.2014

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie — nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ATM S.A. (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym zawiadomienie od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zwiększeniu przez fundusze przez nie zarządzane stanu posiadania akcji Spółki o co najmniej 2% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Do zwiększenia doszło w wyniku nabycia akcji Spółki w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 27 maja 2014 r.

Przed nabyciem akcji ALTUS TFI posiadało 4 377 866 akcji Spółki, stanowiących 12,05% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do oddania 4 377 866 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 12,05% ogólnej liczby głosów.

Zgodnie z zawiadomieniem w dniu 27 maja 2014 r. ALTUS TFI posiada 4 431 866 akcji, co stanowi 12,1944% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 4 431 866 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 12,1944% ogólnej liczby głosów.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu