Podpisanie aneksu do umowy znaczącej

Raport bieżący 12/2014 z 03.06.2014

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie — aktualizacja informacji

Zarząd Spółki ATM S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł z Ministrem Gospodarki aneks do umowy znaczącej, której przedmiotem jest udzielenie Emitentowi dofinansowania na realizację projektu „Centrum Innowacji ATM” ze środków publicznych w ramach działania 4.5 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. O podpisaniu umowy znaczącej Emitent informował raportem bieżącym nr 32/2009 z dnia 18.12.2009 roku, natomiast o poprzednim aneksie zmieniającym zakres umowy – raportem bieżącym nr 54/2012 z dnia 31.10.2012 roku.

Intencją Zarządu Emitenta było podpisanie kolejnego aneksu aktualizacyjnego opartego na bieżącym harmonogramie i zakresie wykonywanych prac, a przede wszystkim uwzględniającego obecną wartość projektu inwestycyjnego, która w miejsce określonych w 2012 roku 162,8 mln zł brutto wynosi aktualnie 138,5 mln zł brutto. Utrzymana została przy tym wielkość dofinansowania, która stanowi 22,51% kosztów kwalifikowanych.

W związku z powyższym wartość umowy, tj. wielkość otrzymanego dofinansowania, wynosi obecnie 25 332 078,70 zł i stanowi 22,51% kosztów kwalifikowanych projektu, które wynoszą 112,5 mln zł.

Wprowadzone zmiany w zakresie i wielkości inwestycji projektu wynikają z potrzeby dostosowania realizacji zamierzeń inwestycyjnych do obecnych potrzeb rynkowych, obejmujących ramy czasowe dofinansowanego projektu, tj. do 2015 roku. Po tym okresie Zarząd Emitenta nie wyklucza kontynuacji tego projektu inwestycyjnego, finansowanego ze środków własnych.

Zakończenie i całkowite rozliczenie wszystkich wydatków kwalifikowalnych projektu musi nastąpić do 23 kwietnia 2015 roku.

Realizacja projektu musi być zgodna z postanowieniami umowy oraz przepisami prawa dotyczącymi pomocy publicznej. Umowa nie zawiera postanowień o karach umownych. W przypadku naruszenia postanowień umowy w zakresie realizacji projektu z winy Emitenta, umowa może być wypowiedziana przez Ministra Gospodarki, co może skutkować koniecznością zwrócenia otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu