Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący 14/2014 z 13.06.2014

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki ATM S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 13 czerwca 2014 r. dokonała wyboru biegłego rewidenta.

Na podstawie art. 15 ust. 2 lit. g) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza wybrała do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za pierwsze półrocze 2014 r. oraz badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 firmę Polska Grupa Audytorska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Pl. Dąbrowskiego 1, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, ogłoszoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3887.

Umowa z biegłym rewidentem zostanie zawarta na jeden rok. Emitent nie korzystał dotychczas z usług firmy Polska Grupa Audytorska Sp. z o.o.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu