Zawiadomienie o przekroczeniu 15% ogólnej liczby głosów w Spółce

Raport bieżący 17/2014 z 27.06.2014

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie — nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ATM S.A. (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym zawiadomienie od ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. o zwiększeniu przez fundusze przez nie zarządzane: ING Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej „OFE”) oraz ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny (dalej „DFE”) stanu posiadania akcji Spółki powyżej 15% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Do zwiększenia doszło w wyniku nabycia akcji Spółki w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 18 czerwca 2014 r.

Przed nabyciem akcji OFE i DFE posiadały 5 008 749 akcji Spółki, stanowiących 13,78% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do oddania 5 008 749 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 13,78% ogólnej liczby głosów.

Zgodnie z zawiadomieniem w dniu 24 czerwca 2014 r. na rachunkach papierów wartościowych OFE i DFE znajduje się 5 751 009 akcji, co stanowi 15,82% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 5 751 009 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 15,82% ogólnej liczby głosów.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu