Kandydatury na członków Rady Nadzorczej ATM S.A. zgłoszone przez akcjonariuszy Spółki

Raport bieżący 18/2014 z 10.07.2014

Podstawa prawna: inne uregulowania

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz zapewniając akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym informuje, że otrzymał zawiadomienia o zamiarze zgłoszenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na 16 lipca 2014 roku następujących kandydatur do Rady Nadzorczej ATM S.A.:

  • Pan Grzegorz Domagała — kandydat na członka Rady Nadzorczej Spółki, którego zamierza zgłosić Pan Maciej Krzyżanowski
  • Pan Sławomir Kamiński — kandydat na członka Rady Nadzorczej Spółki, którego zamierza zgłosić Pan Piotr Puteczny
  • Pan Rafał Mania — kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki, którego zamierza zgłosić ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • Pan Mirosław Panek — kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki, którego zamierza zgłosić ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
  • Pan Tomasz Tuchołka — kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki, którego zamierza zgłosić ATP FIZ AN

Życiorysy wyżej wymienionych kandydatów znajdują się na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.atm.com.pl w zakładce Inwestor/Walne Zgromadzenia/Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dn. 16.07.2014 r./Kandydaci do Rady Nadzorczej.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu